OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży

 

 

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane  dalej  OWS, regulują  zasady  zawierania  i  wykonywania umów  sprzedaży i dostawy produktów przez APCONTROL na terenie Polski, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

 

§1 Składanie Zamówień i zleceń

 

1.      Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wysłanie przez Klienta  zamówienia (zlecenia)

2.      Składanie zamówień i zleceń dokonuje się pisemnie- pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.

3.      Poprawność (prawidłowość) informacji zawartych w zleceniu (lub zamówieniu) Zamawiający potwierdza poprzez wysłanie druku zlecenia (lub zamówienia).

4.      Odpowiedzialność za poprawność (prawidłowość) informacji zawartych w zleceniu (lub zamówieniu) ponosi Zamawiający. 

5.      Przed złożeniem pierwszego zamówienia, Klient zobowiązany jest przesłać do siedziby firmy APCONTROL komplet dokumentów rejestrowych firmy (NIP, Regon, KRS).

6.      Osoby odpowiedzialne  za przyjmowanie i realizację zamówień pracują w godzinach określonych na stronie www.automatyka-wentylacji.pl,   www.apcontrol.pl

7.      Rezygnacja  ze  złożonego  zamówienia  może  nastąpić  jedynie  w  dniu  jego  złożenia,  o  ile  nie rozpoczęła się już jego realizacja (produkcja, montaż). Możliwość rezygnacji z zamówienia musi być potwierdzona przez pracownika APCONTROL.

 

 

§2 Warunki sprzedaży

1.      APCONTROL  na mocy złożonego zamówienia (zlecenia)  zobowiązany  jest  do  sprzedaży  i  dostarczenia  Klientowi  produktów  wskazanych szczegółowo  w  ofercie .

2.      Oferta sporządzona na podstawie konkretnego zamówienia określa ilość, rodzaj, specyfikację techniczną produktów, cenę oraz miejsce i termin dostawy.

 

§3 Warunki płatności

 

1.      Z tytułu sprzedaży produktów,  Klient składający  Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty sumy w wysokości wskazanej w Ofercie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

2.      Warunki płatności podane są w potwierdzeniu zamówienia  - standardowa forma zapłaty to przedpłata.

3.      Warunki płatności ustalane są bezpośrednio w trakcje transakcji lub określone są w odrębnych pisemnych porozumieniach.

4.      W sytuacji, gdy zapłata za produkty nie wpłynie w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, APCONTROL przygotuje nowe warunki sprzedaży, w tym ofertę i zamówienie.

5.      Produkty stanowią własność  APCONTROL  do czasu pełnej zapłaty przez Klienta całego wynagrodzenia. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości urządzenia ponosi Klient.

6.      Klient  dokonuje  wszelkich  płatności  wynagrodzenia  wyłącznie  na  rachunek  bankowy APCONTROL  wskazany w Ofercie. Za dzień zapłaty uważany jest dzień wpływu środków na rachunek APCONTROL.

 

§4 Warunki dostawy

 

1.      APCONTROL  zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów na podany w zamówieniu adres w terminie wskazanym w Ofercie.

2.      Jeśli w zamówieniu nie podano adresu dostarczenia, przyjmuje się, że adresem dostawy jest siedziba Klienta.

3.      Przed  dostarczeniem  produktów,  APCONTROL  dostarcza  Klientowi  informację,  że  produkty zostały przygotowane do dostawy.

4.      W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  zaliczki  APCONTROL  ma  prawo  przesunięcia  terminu  dostawy produktów.

5.      Koszt dostarczenia urządzeń (tj. spedycji) pokrywa w całości Klient, chyba że strony ustaliły inaczej.

6.      Produkty  zamówione są dostarczane  Klientowi  zmontowane , w  paczkach  do  montażu  na  obiekcie  lub  w zmontowanych sekcjach, przeznaczonych do połączenia przez Klienta. APCONTROL  nie  jest  zobowiązany  do  rozładunku  ze  środka  transportu  i  transportu wewnętrznego w miejscu dostawy. Klient  zobowiązany  jest  zapewnić  rozładunek  ze  środka  transportu  i  transportu wewnętrznego  do  miejsca  montażu  na  obiekcie,  a  także  zapewnić  obecność  osoby upoważnionej do odbioru produktów w imieniu Klienta.

7.      Urządzenia    wydawane  Klientowi  lub  osobie  upoważnionej  przez  Klienta  wyłącznie  na podstawie pisemnego protokołu.

8.      W przypadku, gdy Klient lub osoba upoważniona przez Klienta nie jest obecna w miejscu dostawy  lub  odmawia  podpisania  Protokołu  odbioru  bez  istotnej  przyczyny, APCONTROL  jest upoważniony do jednostronnego podpisania Protokołu obioru co stanowi dowód wykonania Zamówienia.

 

 

 

§5 Montaż  urządzeń w miejscu dostawy

1.      Wynagrodzenie APCONTROL, zawarte w ofercie nie zawiera montażu zakupionych produktów u Klienta.

2.      W sytuacji, gdy klient jest zainteresowany instalacją produktów na obiekcie, istnieje taka możliwość. Fakt ten należy każdorazowo zgłosić w momencie składania zamówienia, gdyż usługa taka nie zawiera się w standardowej ofercie i będzie wyceniana dodatkowo.

3.      Na obiekcie w miejscu montażu dostarczanych urządzeń Klient ma obowiązek:

a.      Przygotowania miejsca i warunków montażu zgodnie z wymogami DTR dla konkretnych urządzeń

b.      Utrzymania kompletności paczek od momentu dostawy do chwili montażu

c.       Zapewnienia zasilania elektrycznego na własny koszt

d.      Przygotowania i utrzymania w miejscu montażu właściwych warunków, zapewniających bezpieczny i sprawny montaż.

4.      W przypadku naruszenia powłok zewnętrznych dostarczanych paczek APCONTROL nie ponosi odpowiedzialności za braki.

5.      Montaż wykonywany na zlecenie Klienta przez APCONTROL nie obejmuje przygotowania instalacji elektrycznej, jak również utylizacji opakowań, w jakich zostały dostarczone urządzenia.

6.      Protokół odbioru robót potwierdza fakt zakończenia montażu w miejscu dostawy.

 

§6 Gwarancja

§ 6.1 Okres gwarancji

1.      Gwarancja na elementy automatyki wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia.

§ 6.2 Gwarancja obejmuje

1.      APCONTROL według własnego uznania wymieni produkt lub jego uszkodzoną cześć, naprawi go na miejscu zabudowania, lub w innym miejscu, po odesłaniu do naprawy.

2.      Procedura gwarancyjna nie zmienia terminu gwarancji a gwarancja na wymienione części kończy się z upływem terminu gwarancji na produkt.

3.      Niniejsze warunki gwarancji wiążą strony wszelkich umów związanych z produktem.

§ 6.3 Gwarancja nie dotyczy

1.      Części podlegających starzeniu, normalnemu zużyciu, materiałów eksploatacyjnych (filtry, uszczelki, żarówki, bezpieczniki, zamki, paski klinowe, łożyska itp.).

2.      Uszkodzeń niezawinionych przez APCONTROL oraz wady urządzeń powstałe w innych przyczyn niż tkwiące w produktach.

3.      Uszkodzeń produktów wynikających z niewłaściwego składowania, transportu, wpływu warunków atmosferycznych.

4.      Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania obsługi i eksploatacji względem założeń zawartych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń

5.      Produktów, których montaż był realizowany przez nieuprawniony serwis, lub niezgodnie z DTR produktu.

6.      Produktów, których montażu nieudokumentowano w karcie gwarancyjnej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

7.      Produktów, w których dokonano zmian i modyfikacji, zmiany parametrów, naprawy lub wymiany części bez pisemnej zgody APCONTROL.

 

§ 6.4 Procedura reklamacyjna

1.      Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, faksem pod numer 52 320 61 39 lub drogą mailową na adres biuro@apcontrol.pl

2.      Zgłoszenie zawierać musi numer fabryczny, typ, datę sprzedaży, adres miejsca zamontowania produktu, kontakt do osoby odpowiedzialnej u Klienta na urządzenia, szczegółowy opis wadliwej pracy lub wskazanie uszkodzonej części.

§ 6.5 Świadczenie gwarancji

1. Gwarancja realizowana jest w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadkach szczególnych termin ten może się wydłużyć, w szczególności gdy wymagane jest sprowadzenie części lub podzespołów oraz w przypadku występowania złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających pracę serwisu.

2. Zastąpione części pozostają przechodzą na własność APCONTROL, Klient jest zobowiązany do ich odesłania na własny koszt na adres firmy.

3. Kosztami za nieuzasadniony serwis reklamacyjny obciążony zostaje Klient, zgodnie z warunkami umowy lub obowiązującym cennikiem.

4. APCONTROL zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za urządzenie, usługę montażową lub wcześniejszą usługę serwisową.

5. Klient jest zobligowany do współdziałania z serwisem APCONTROL w czasie realizacji świadczenia gwarancyjnego poprzez:

5.1. Umożliwienie diagnostyki urządzenia,

5.2. Przedstawienie karty gwarancyjnej oraz dokumentacji urządzeń,

5.3. Zapewnienie niezbędnych środków BHP w miejscu wykonywania gwarancji,

5.4. Udostępnienie serwisowi APCONTROL nieodpłatnie dostępu do energii elektrycznej, wodociągów, kanalizacji, sanitariatów, itp.,

5.5. Odebrania protokołu z czynności serwisowych oraz pokwitowanie jego odbioru.

§ 6.6 Inne postanowienia

1.      Uszkodzenia mechaniczne, świadome uszkodzenie lub zniszczenie towaru przez Zamawiającego zwalniają APCONTROL od odpowiedzialności z tytułu wad.

2.      Odpowiedzialność za  produkty  przekraczająca  zakres  gwarancji  jest  wyłączona.

3.      Wszelkie szkody spowodowane przerwami w pracy produktów w okresie oczekiwania na świadczenie gwarancyjne nie jest przedmiotem odpowiedzialności APCONTROL

4.      APCONTROL w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody w innym niż produkt majątku Klienta.

5.      Odpowiedzialność odszkodowawcza APCONTROL z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości  sprzedanych urządzeń. APCONTROL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich i utraconych korzyści poniesionych przez Klienta, włączając w to utratę spodziewanych zysków.

6.      Zmiana Warunków Gwarancji wymaga formy pisemnej.

7.      Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą urządzeń sprzedawanych po 1 stycznia 2014 roku

 

 

 

§6 Zwrot towaru

1.      Ze względu na indywidualny charakter poszczególnych produktów i ich wykonywanie na konkretne zamówienie nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru.

 

§7 Kary umowne i odsetki umowne

1.      W  przypadku  zwłoki  w  dostarczeniu  produktów  z  przyczyn  leżących  po  stronie  APCONTROL, Klient ma prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% ceny produktu, który nie został  dostarczony w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak  nie więcej niż 10% ceny nie dostarczonego w terminie produktu.

2.      APCONTROL jest uprawniony do żądania od klienta odsetek umownych 15% w skali roku w  przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.

3.      Gdy klient nie odbierze zamówionych produktów  w terminie 14 dni, od daty zgłoszonej gotowości realizacji, dostawy urządzeń, czy montażu, zlecenie staje się nieważne, a przedmiot zamówienia, materiały użyte do jego realizacji przechodzą na własność APCONTROL. APCONTROL zatrzyma również wpłaconą kwotę tytułem pokrycia poniesionych na realizację zamówienia wydatków.

4.      Zapłata kary umownej i odsetek umownych wyczerpują roszczenia odszkodowawcze z tytuły sprzedaży  i dostarczenia produktów.

 

 

§8 Siła wyższa

1.      Żadna ze stron nie  będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z tytułu Umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.

2.      Opóźnienia w wykonaniu zamówienia spowodowane siłą wyższą nie stanowią podstawy do dochodzenia kar umownych i odsetek umownych.

 

§ Pozostałe postanowienia

1.      Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z realizacją Umowy. Treść  Oferty  i  Zamówienia, w szczególności informacja o udzielonych rabatach   stawowi  tajemnice  handlową  APCONTROL  i  podlega  ochronie prawnej.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży stosuje się przepisy polskiego prawa.

3.      Firma APCONTROL będzie dążyć do załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi warunkami drogą porozumienia stron. W przypadku niemożności załatwienia sprawy drogą porozumienia stron sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby APCONTROL.

4.      Zmiana  niniejszych  Ogólnych  Warunków  Sprzedaży  wymaga  formy  pisemnej  w  formie nowej wersji.

 

 

Niniejsze  Ogólne  Warunki  Sprzedaży  zostały  przyjęte  i  wchodzą  w  życie  w  dniu  01  stycznia 2014 roku.